Co to jest ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC ? rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeñ przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone ? art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ?art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego.

Untitled-1

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy).

Obowiązkowe
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą w związku z ruchem statku powietrznego
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego
? Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej

Dobrowolne
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do badania sprawozdañ finansowych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych wykonujących zawód w służbie zdrowia
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby prowadzącej strzeżony parking samochodowy
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych sprawujących funkcję zarządu drogi publicznej
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ? osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Ubezpieczenia online

Może Cię też zainteresować...

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x