Ubezpieczenie AC

Czym jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie, które zapewnia pomoc w razie uszkodzenia lub utraty naszego pojazdu. Ubezpieczenie Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym – przed zawarciem ubezpieczenia należy sprawdzić nie tylko zakres ubezpieczenia ale również wyłączenia opisane w OWU. Obecnie na rynku wyróżniamy dwie kategorie umów AC. Polisy zawarte na tzw. ryzykach nazwanych – a więc ze wskazaniem, że pojazd jest ubezpieczony od ryzyka powodzi, gradu, uszkodzenia przez osobę trzecią, kolizji drogowej czy też kradzieży pojazdu. Nowością na rynku są polisy Auto Casco zawierane na All risks. Takie ubezpieczenie od wszystkich ryzyk jest najpełniejszą ochroną naszych czterokołowców.

Jakie szkody pokrywa ubezpieczyciel?

Oczywiście wszystko zależy od oferty na którą się zdecydowaliśmy i formy w jaki sposób chcemy naprawiać nasz pojazd. Głównym atutem Auto Casco jest zapewnienie nam ochrony jeśli to my spowodujemy kolizję.

Wielu ubezpieczycieli rozszerza swoją ofertę o dodatkowe produkty np. Mini Casco/ Smart Casco. Takie ubezpieczenia posiadają węższy zakres ochrony niż Auto Casco, ale klienci bardzo często decydują się na takie produkty z uwagi na cenę.

Kto i jak określa sumę ubezpieczenia?

Sumę Ubezpieczenia określa ubezpieczyciel na podstawie podanych parametrów pojazdu. Bardzo ważny jest tu typ pojazdu i wyszczególnienie wyposażenia pojazdu. Na tej podstawie Agent określa wartość rynkową pojazdu. Sumę ubezpieczenia stanowi wartość rynkowa pojazdu. Najczęściej wartość pojazdu jest określana na podstawie wyceny Eurotax lub Info-expert. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wyceną naszego pojazdu, warto jeszcze raz przeanalizować wybrany typ pojazdu i jego wyposażenie. Nie ma sensu zawyżanie sumy ubezpieczenia – przy szkodzie ubezpieczyciel i tak będzie odnosił się do wartości pojazdu w dniu szkody.

Kiedy ubezpieczyciel może mi odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania: jeśli szkodę spowodowałeś umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu/ użyciu środków odurzających (np. narkotyków), jeśli kierujący nie posiadał uprawnieñ do kierowania pojazdem. Jeśli dojdzie do kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania jeśli nie dostarczymy kompletów kluczy podanych przy zawieraniu polisy i dowodu rejestracyjnego. Decydujący jest również fakt czy w momencie szkody kradzieżowej pojazd miał sprawne minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  określonych w OWU.

Co to są udziały własne?

Udziały własne są to dodatkowe ograniczenia w polisie Auto Casco. Obecnie możemy spotkać się z franszyzą integralną i redukcyjną ( inaczej zwaną udziałem własnym).

Franszyza integralna – wyrażona kwotowo lub procentowo, określa w jakim stopniu ubezpieczony integralnie z ubezpieczycielem partycypuje w szkodzie. W każdej umowie Auto Casco jest określenie, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody np. do kwoty 500 zł. Franszyzą integralną jest tu 500 zł – każda szkoda do 500 zł nie zostanie wypłacona. Natomiast szkoda powyżej 500 zł zostanie wypłacona w pełnej wysokości.

Franszyza redukcyjna wprowadzona w umowie powoduje najczęściej dodatkowe rabaty w ofercie. Konsekwencją wprowadzenia franszyzy redukcyjnej jest każdorazowe obniżenie wypłacanego odszkodowania o równowartość wprowadzonego udziału własnego. Udział własny określane są najczęściej kwotowo, możliwy jest też wariant franszyzy określono procentowo, np. 10% należnego odszkodowania.

Ile pieniędzy otrzymam z AC?

To zależy od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia.  Rozliczając szkodę jako tzw. wariant kosztorysowy (tañszy w składce), ubezpieczyciel sam wyliczy należne Ci odszkodowanie. Będzie ono zazwyczaj pomniejszone o podatek VAT, obniżoną wartością części i stawką roboczogodziny. Jeśli wybierzesz tzw. wariant serwisowy, ubezpieczyciel zwróci Ci pełne koszty naprawy poniesione w zakładzie naprawczym i udokumentowane fakturami. W przypadku kradzieży pojazdu, powinieneś otrzymać odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu w dniu kradzieży.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x